Reservar

Hotel / Destinació
Dates
Nº de persones
2 Adults / 0 Nens
Codi promocional
Vol + Hotel
Habitació
Adults
-
+
Nens
-
+
+ Afegir habitació
Confirmar selecció

Condicions de reserva

Condicions de contractació

Les presents condicions generals de contractació regulen la reserva de les estades i serveis oferts a través del web www.lazure-hotel.com, propietat de SALISALA, SL, amb NIF B60159282 i domicili social a Pl. Francesc Macià, núm. 4, 4t 1a, 08021 Barcelona, Tel. (+34) 972 364 658, e-mail: reservations@lazure-hotel.com; d’ara endavant “L’Azure Hotel”.

En aquest document ens referirem a “el Client”, que és la persona que fa la reserva de l’allotjament ofert a través del web, i “L’Azure Hotel”, que som nosaltres.

El Client ha de llegir i acceptar les presents Condicions de contractació i la informació sobre les condicions de l’habitació que pretengui reservar a L’Azure Hotel, abans de formalitzar aquesta reserva. L’acceptació es farà de forma expressa fent clic a la casella “He llegit i accepto les condicions legals i la política de cancel·lació”, que apareixerà durant el procés de reserva. En fer-ho el Client confirma que és major d’edat i que té la capacitat legal per contractar els serveis d’allotjament oferts per L’Azure Hotel.

PROCEDIMENT PER A REALITZAR UNA RESERVA

El Client seleccionarà a la web l’habitació que pretengui reservar a l’establiment L’Azure Hotel, així com el període en què voldrà allotjar-se. Els preus indicats a la pantalla s’expressen en la moneda escollida pel client, tot i que el preu oficial i real de l’estada serà l’establert en euros, amb indicació de la inclusió o no dels impostos aplicables. Qualsevol concepte que no s’inclogui expressament a la informació sobre l’allotjament, com poden ser extres sol·licitats pel Client, impost turístic o altra classe de serveis, no es considerarà inclòs en el preu.

 

En el procés de reserva el Client haurà de subministrar les dades identificatives. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries.

 

El contracte es considerarà perfeccionat una vegada L’Azure Hotel remeti al Client un correu electrònic confirmant-li que la seva reserva s’ha efectuat, correu que L’Azure Hotel enviarà com més aviat millor i en tot cas dins de les 24 hores següents a la sol·licitud de reserva efectuada pel Client. Serà responsabilitat del Client verificar la confirmació de la reserva i notificar per escrit a L’Azure Hotel qualsevol error detectat. El correu electrònic rebut pel Client li servirà com a justificant de la reserva.

De vegades el client pot desitjar fer canvis (per exemple: Canvis de nom o dates). Qualsevol canvi a la seva reserva ha de ser comunicat a L’Azure Hotel, mitjançant el correu electrònic reservations@lazure-hotel.com o al telèfon de reserves 972 362 426, amb una antelació mínima de 48 hores abans de la data de la data d’arribada.

Si el Client vol adquirir una oferta promocional, haurà de contractar-la durant el temps de la seva vigència, que es correspondrà amb el temps en què l’oferta estigui accessible a través del web de l’Azure Hotel, i en aquest cas s’aplicaran les condicions específicament referides a l’oferta.

PAGAMENT

El pagament de l’estada el Client l’haurà de fer en arribar a L’Azure Hotel durant el check in, o si ho desitja, pot avançar el pagament en qualsevol moment fins a dos dies abans de l’arribada sol·licitant-lo a reservations@lazure-hotel.com . En aquest cas, el Client rebrà un enllaç totalment segur a l’entitat bancària de L’Azure Hotel perquè pugui fer el pagament amb la targeta de crèdit.

ENTRADES I SORTIDES

Entrada: L’habitació estarà disponible a partir de les 15.00 hores.

Sortida: L’habitació reservada està disponible fins a les 11.00 hores del dia acordat de sortida. L’Azure Hotel ofereix una sortida tardana fins a les 18:00h, servei aquest que tindrà un càrrec extra per habitació i dependrà de la disponibilitat de L’Azure Hotel. Per sol·licitar la sortida tardana el Client ho haurà de sol·licitar directament a la recepció de L’Azure Hotel.

IMPOST TURÍSTIC

L’impost sobre les estades en establiments turístics no està inclòs en el preu, i serà el que en cada moment estableixi l’Autoritat Competent.

POLÍTICA D'ACCEPTACIÓ DE MASCOTES

L’Azure Hotel no accepta animals de companyia, a excepció dels gossos pigall o d’assistència que tenen ple accés a totes les instal·lacions de l’hotel, incloent-hi les zones comunes de bar i menjador.

CANCEL·LACIONS

Les reserves es poden anul·lar sense despeses fins a 48 hores abans de la data de l’arribada directament des de la web de L’Azure Hotel al següent enllaç: ANULAR RESERVA . Si el Client cancel·la amb menys antelació, haurà d’abonar un cost equivalent a la primera nit de l’estada reservada. Si el Client no es presenta a L’Azure Hotel i la reserva no ha estat anul·lada, haurà d’abonar el cost del 100% de la reserva.

Força major

Si L’Azure Hotel no pogués facilitar les habitacions reservades per causes de força major, la reserva quedarà cancel·lada sense dret a reclamació per part del Client, procedint L’Azure Hotel a retornar les quantitats que aquest hagués abonat, en cas que hagués realitzat el pagament de la reserva per avançat.

DESISTIMENT

L’Art. 103 apartat l) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix com a excepció el dret de desistiment previst a l’Art. 102 de la citada norma, “el subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.”

Aquesta web ofereix serveis d’allotjament per a fins diferents de servir d’habitatge, amb una data d’execució específica, per la qual cosa no és aplicable el dret de desistiment, si bé, com es recull a l’apartat referent a les cancel·lacions, les reserves es poden anul·lar sense despeses fins a 48 hores abans de la data de l’arribada.

 

ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació el Client pot comunicar amb L’Azure Hotel al telèfon (+34) 972 364 658, o  a l’e-mail reservations@lazure-hotel.com.

Recomanem al Client que llegeixi l’apartat de preguntes freqüents de la nostra web, per resoldre qualsevol dubte que pugui tenir sobre el funcionament de L’Azure Hotel.

 

DOCUMENTACIÓ LEGAL

L’Azure Hotel no es fa responsable en cas que els seus clients no comptin amb la documentació personal i familiar en regla requerida per les lleis i les regulacions espanyoles. És responsabilitat exclusiva del Client assegurar-se que la seva documentació, com passaports, visats o altres documents necessaris per a la seva estada al país, estiguin vigents i siguin vàlids durant el període d’allotjament a L’Azure Hotel .

En cas que les autoritats migratòries o duaneres sol·licitin la documentació personal i familiar, i el Client no la pugui presentar en regla, L’Azure Hotel no assumirà cap responsabilitat i es reserva el dret d’informar les autoritats competents.

Es recomana encaridament als clients que verifiquin els requisits de documentació necessaris per a la seva estada a Espanya i que compleixin totes les lleis i regulacions aplicables. Qualsevol conseqüència derivada de la manca de compliment dels requisits legals serà responsabilitat exclusiva del Client.

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions de contractació fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquella clàusula o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les condicions.

NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que les parts s’hagin de fer en relació amb la contractació de reserves o amb aquestes Condicions de contractació, s’haurà de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions de contractació es regeixen i s’interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en l’aplicació o la interpretació de les presents condicions, així com els contractes existents entre les parts, se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili del client quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l’art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els jutjats i tribunals més propers a Palafolls.

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l’enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers /odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CA

L’Azure Hotel es reserva el dret a fer canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions de contractació. Els canvis d’elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que el Client hagi acceptat expressament les condicions modificades.