Reservar

Hotel / Destinació
Dates
Nº de persones
2 Adults / 0 Nens
Codi promocional
Vol + Hotel
Habitació
Adults
-
+
Nens
-
+
+ Afegir habitació
Confirmar selecció

Avís legal

Dades identificatives

Per donar compliment a allò establert a la Llei 34/2022, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), s’indiquen les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:

Titular: SALISALA, SL

Nom comercial: ‘L’Azure Hotel’

Domicili: Pl. Francesc Macià, nº 4, 4º 1ª, 08021 Barcelona

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, al tomo 26549, folio 167, hoja B-105858

NIF: B-60159282

Informació de contacte: info@lazure-hotel.com

Usuaris

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, aceptant des de aquell mateix moment, plenament i sense cap reserva, els següents termes i condicions aquí esmentats, així com qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

‘L’Azure Hotel’ es reserva el dret de modificar qualsevol informació que pugui aparèixer en aquesta pàgina, sense que existeixi la obligació de preavisa o posar en coneixement dels usuaris d’aquestes obligacions, entenent-se como a suficient la publicació a la pàgina web. Les modificacions no s’aplicaran amb caràcter retroactiu i entraran en vigor a partir de la data de la seva publicació. Recomanem que consultis, perioòdicmanet, les condicions de l’ús del portal.

Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts

L’usuari es compromet a utilizar el Portal i els seus serveis i continguts d’acord a la Legislació vigent, la moral, les bones costums i ordre públic, així  com a no contravenir allò disposat en el present Avis legal i aquelles condicions que el complementen, modifiquen o substitueixie. En conseqüència, l’Usuari queda obligat a no utilizar el Portal o els seus serveis i continguts, amb finalitats il·lícites o lesius de drets i/o interessos de ‘L’Azure Hotel’ o de tercers que, de qualsevol forma, puguin danyar el normal funcionament del Portal o el dels seus serveis accesibles a través d’aquest, per la resta d’usuaris, ‘L’Azure Hotel’ i/o la seva imatge.

Propietat intelectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixin en el Portal són propietat de ‘L’Azure Hotel’ o dels seus llicenciants, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al Portal i/o als serveis ofertats en aquest atribueixi al Usuari el dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius. En concret, les marques incluides en el Portal es troben subjectes a la legislació aplicable en materia de propiedad industrial, quedant prohibida la seva reproducció o ús sense la autorizació del seu titular.

Asimateix, els continguts i informacions que aparèixen en el Portal són propietat intelectual de ‘L’Azure Hotel’ o dels seus llicenciants, sense que puguin entendre’s com a cedits al Usuari, en virtut d’allò establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotció que existeixen o puguin existir sobre els esmentats contingut o informacions més enllà d’allò estrictament necessari pel correcte ús del Portal i dels serveis que s’ofereixen a través d’aquest.

Els drets de la propietat Intelectual d’aquest lloc web www.lazure-hotel.com així com qualsevol dels elements susceptibles a ser considerats com a obra d’acord amb la normativa de Propiedad Intelectual pertanyen única i exclusivament a ‘L’Azure Hotel’, siguent el titular de tots els drets de la propiedad intelectual, pel què correspon l’exercici exclusiu dels drets derivats de la titularidad del domini www.lazure-hotel.com i, en conseqüència, otorgar qualsevol autorizació per l’exercici de tota l’activitat derivada dels drets d’explotació del mateix, i en particular, el dret de reproducció, el dret de comunicació pública, el dret de distribució, el dret a la posada a la disposició del público o el dret de transformació, en qualsevol format utilitzat.

Respecte als seu contingut, com informacions, dissenys, logotips, gràfics, textos, fotografies, arxius de so i/o imatge, etc., es prohibeix la seva reproducció, còpia, distribució, difusió, transformació o modificació sense l’autorizació dels seus legítims titulars. També es prohibeix la seva utilizació per a finalitats comercials o publicitaris diferents als estrictament permesos.

Responsabilitat de l’usuari

L’ús del Portal es realizarà sota la única i exclusiva responsabilidad de l’usuari, quedant exonerat ‘L’Azure Hotel’ dels danys i/o perjuicis que es causin a l’usuari o a tercers de dit ús en contra d’allò establert en aquest Avís Legal i les seves condicions d’aplicació.

Política d'enllaços

Des de el lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. ‘L’Azure Hotel’ no comercialitza ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquest lloc web.

‘L’Azure Hotel’ no assumeix cap responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir a la legislació nacional o internacional, la moral o a l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al esmentat lloc web, posant en coneixement de les autoritats corresponents al contingut en qüestió.

Tampoc es fa responsable de la informació i continguts emmegatzemants en foros, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socialesqualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independient a la página web de ‘L’Azure Hotel’.

Legislació aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controversies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats desenvolupades en ella, serà d’aplicació la legislación espanyola, a la que se submeten expresament les parts, siguent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús als Jutjats i Tribunals més pròxims a Palafolls.