Reserveer

Hotel / Bestemming
Datums
Aantal personen
2 Volwassenen / 0 Kinderen
Promotie code
Vlucht + hotel
Kamer
Volwassenen
-
+
Kinderen
-
+
+ Kamer toevoegen
Selectie bevestigen

Juridische kennisgeving

Identificatiegegevens

Om te voldoen aan de bepalingen van Wet 34/2022, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), worden hieronder de algemene informatiegegevens van deze website weergegeven:

Eigenaar: SALISALA, SL

Handelsnaam: “L’Azure Hotel”.

Adres: Pl. Francesc Macià, nº 4, 4º 1ª, 08021 Barcelona

Registratiegegevens: Handelsregister Barcelona, volume 26549, folio 167, pagina B-105858.

FISCAAL NUMMER: B-60159282

Contactgegevens: info@lazure-hotel.com

 

Gebruikers

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en aanvaardt vanaf dat moment volledig en zonder voorbehoud deze Algemene voorwaarden en alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

L’Azure Hotel’ behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op deze pagina kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of kennisgeving aan de gebruikers, waarbij publicatie op de website als voldoende wordt beschouwd. De wijzigingen zullen niet met terugwerkende kracht worden toegepast en zullen van kracht worden vanaf de datum van publicatie. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden van het portaal regelmatig te raadplegen.

Gebruik van de website, diensten en inhoud

De gebruiker verbindt zich ertoe het portaal en de diensten en inhoud ervan te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving, de goede zeden, de goede zeden en de openbare orde, en niet in strijd met de bepalingen van deze wettelijke kennisgeving en de voorwaarden die deze aanvullen, wijzigen of vervangen. Bijgevolg is de Gebruiker verplicht om de Portal of de diensten en inhoud ervan niet te gebruiken voor doeleinden of effecten die onwettig zijn of schadelijk voor de rechten en/of belangen van “L’Azure Hotel” of van derden, die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen aan de normale werking van de Portal of de diensten die via de Portal toegankelijk zijn, voor de rest van de gebruikers, “L’Azure Hotel” en/of zijn imago.

Intellectueel en industrieel eigendom.

Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidingstekens van welke aard dan ook die op het Portaal verschijnen, zijn eigendom van “L’Azure Hotel” of zijn licentiegevers, en het kan niet zo zijn dat het gebruik van of de toegang tot het Portaal en/of de daarop aangeboden diensten de Gebruiker enig recht verleent op de voornoemde handelsmerken, handelsnamen en/of onderscheidingstekens. In het bijzonder zijn de merken op het Portaal onderworpen aan de geldende wetgeving inzake industriële eigendom, en hun reproductie of gebruik is verboden zonder toestemming van hun eigenaar.

Ook de inhoud en de informatie die op het Portaal verschijnen, zijn intellectuele eigendom van “L’Azure Hotel” of zijn licentiegevers, en geen van de exploitatierechten die bestaan of kunnen bestaan over deze inhoud of informatie buiten wat strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van het Portaal en de diensten die via het Portaal worden aangeboden, kunnen worden opgevat als overgedragen aan de Gebruiker krachtens wat is vastgesteld in deze juridische kennisgeving.

De Intellectuele Eigendomsrechten van de website https://www.lazure-hotel.com evenals van elk van de elementen die kunnen worden beschouwd als een werk in overeenstemming met de regelgeving inzake Intellectuele Eigendom behoren uitsluitend en exclusief toe aan ‘L’Azure Hotel’, zijnde de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, en dus de exclusieve uitoefening van de rechten die voortvloeien uit de eigendom van het domein https://www.lazure-hotel.com komt overeen met het. lazure-hotel.com en, bijgevolg, alle toestemming te verlenen voor de uitoefening van alle activiteiten die voortvloeien uit de exploitatierechten van hetzelfde, en in het bijzonder het recht van reproductie, het recht van openbare mededeling, het recht van distributie, het recht van terbeschikkingstelling aan het publiek of het recht van transformatie, in welk formaat dan ook gebruikt.

Wat betreft de inhoud, zoals informatie, ontwerpen, logo’s, grafieken, teksten, foto’s, geluids- en/of beeldbestanden, enzovoort, is het verboden deze te reproduceren, kopiëren, distribueren, verspreiden, transformeren of wijzigen zonder toestemming van de rechtmatige eigenaars. Het gebruik ervan voor andere commerciële of reclamedoeleinden dan strikt toegestaan is eveneens verboden.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Het gebruik van het portaal gebeurt onder de uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker, en “L’Azure Hotel” wordt vrijgesteld van elke schade en/of nadeel berokkend aan de gebruiker of aan derden ten gevolge van dit gebruik in strijd met de bepalingen van deze Wettelijke Mededeling en de toepassingsvoorwaarden ervan.

Links

In het geval dat koppelingen of hyperlinks naar andere internetsites beschikbaar zijn op de site, oefent L’Azure geen enkele controle uit over dergelijke sites en de inhoud daarop. In geen geval aanvaardt L’Azure enige aansprakelijkheid voor de inhoud van een link naar een website van derden, noch garandeert het bedrijf de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie via dergelijke hyperlinks of op andere internetsites. Evenzo impliceert de opname van deze externe koppelingen geen enkele vorm van associatie, fusie met of participatie in de gekoppelde entiteiten, behalve voor de partners van L’Azure wiens relatie met L’Azure is vastgelegd in de statuten.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor de beslechting van alle geschillen of vragen met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, en de rechtbanken en gerechtshoven in de buurt van Palafolls zijn bevoegd voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan.